Notícies

L’Insitut Ramon Llull convoca la plaça per a la Coordinació d’arts visuals, disseny i arquitectura

L’Institut Ramon Llull té la necessitat de dur a terme una contractació de personal laboral temporal, de caràcter excepcional, per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, en el marc de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de persona temporal en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

Període de presentació de les candidatures: fins al dia 17 de febrer de 2022

Més informació aquí.