Formació

XI Simposi internacional de crítica d’art · 2016

El XI Simposi de l’ACCA es planteja com un espai des d’on abordar un conjunt de situacions que vénen a caracteritzar la situació laboral de la majoria de professionals que conformen el sector de l’art contemporani i la cultura.

Subjectes en venda: precarietat laboral i pràctiques professionals del món de l’art.

Aquesta edició es concep com una reflexió entorn de la precarietat de les condicions laborals de les professions anomenades liberals pensar si l’adjectiu ens acosta a la llibertat o al liberalismerelacionades amb l’escriptura, el comissariat i els models híbrids relacionats amb la mediació i gestió cultural o la producció artística. S’abusa d’expressions com “capital simbòlic” o “visibilitat” que s’adeqüen relativament al nostre context. Estem davant de diversos problemes laborals relacionats amb la inestabilitat, la paritat o la igualtat de gènere que agreugen la situació de les pràctiques professionals del nostre sector.

El nostre objectiu és valorar la situació i la utilitat de la producció intel·lectual des de la perspectiva del fràgil context de l’art contemporani.

Descarregar programa del simposi en català


Sujetos en venta: precariedad laboral y prácticas profesionales del mundo del arte.

El XI Simposio de la ACCA se plantea como un espacio desde donde abordar la situación laboral de la mayoría de profesionales que conforman el sector del arte contemporáneo y la cultura.
Esta edición se concibe como una reflexión en torno a la precariedad de las condiciones laborales de las profesiones llamadas liberales pensar si el adjetivo nos acerca a la libertad o al liberalismorelacionadas con la escritura, el comisariado y los modelos híbridos relacionados con la mediación y la gestión cultural o la producción artística. Se abusa de expresiones como “capital simbólico” o “visibilidad” que se adecúan relativamente a nuestro contexto. Estamos ante diversos problemas laborales relacionados con la inestabilidad, la paridad o la igualdad de género que agravan la situación de las prácticas profesionales de nuestro sector.
Nuestro objetivo es valorar la situación y la utilidad de la producción intelectual desde la perspectiva del frágil contexto del arte contemporáneo.


Subjects for Sale: Labour precariousness and professional practices in the art world.

The 11th ACCA Symposium is intended as a space from which to address the characteristics of the employment situation affecting most professionals working in the fields of contemporary art and culture.
This year’s symposium is conceived as a reflection on the precarious working conditions of so-called liberal professions, considering whether the adjective brings us closer to liberty or liberalism in connection with writing, curating and other hybrid models linked to mediation, cultural management and artistic production. Expressions such as “symbolic capital” or “visibility” are abused terms that fit our context. We are facing several employment problems related to instability, parity or gender equality that aggravate the situation of professional practices in our field.
Our objective is to assess the situation and utility of intellectual production from the contemporary art’s fragile context.