Formació

Formacions ACCA 2022. Abans, tot això era camp

Abans, tot això era camp és alguna cosa que segur que hem escoltat més d’una vegada. Potser de tornada al poble dels avis, davant del nou shopping mall de 70.000 metres quadrats que ha promès acabar amb el problema de la despoblació. Potser en aquelles vacances en una masia adjacent a la macrogranja tecnologitzada que va defraudar les nostres expectatives de viure una autèntica experiència rural. Fins i tot, pot ser que tot fos camp abans que certes anàlisis del territori definissin aquesta complexa geografia postindustrial com a exòpolis, ciutat difusa o rururbanitat, ja que és una evidència que la urbanitat s’estén avui més enllà de les ciutats a través de les xarxes de comunicació tecnològica, la cibercultura i el mateix mercat.

Sens dubte la pandèmia va despertar una consciència ecològica i un somni per altres maneres de vida més enllà de la vida urbana: des de la recerca d’una autenticitat arrelada a la vida rural, fins a la reivindicació d’una economia preindustrial o la renovació de les idees al voltant al decreixement. Però aquestes visions podrien incórrer en una certa idealització o despolitització de la realitat de determinats contextos si no es tenen en compte processos de territorialitat més complexos. Alhora, l’aposta per la descentralització de la producció i el consum continua sent incapaç de resoldre el problema de la despoblació i l’articulació territorial, per la qual cosa es presenta necessari preguntar-nos pel paper crucial de l’art, l’esfera crítica i les polítiques culturals en aquesta conjuntura.

Per tot això, el Programa Formacions ACCA 2022 proposa dur a terme una cartografia de la pluralitat de projectes artístics, curatorials, de gestió cultural i de pensament amb vocació de descentralitzar i articular el territori, que hagin tingut certa rellevància en els darrers anys, tant en el context de Catalunya com en altres contextos. Mitjançant un magazín digital amb un ampli ventall de col·laboradors, i des d’una imaginació policèntrica que qüestioni la visió binària entre ciutat i ruralitat, la nostra intenció serà analitzar i debatre sobre la naturalesa complexa dels conceptes de ciutadania i territori actualment, així com al voltant de modes alternatius de producció i la seva correspondència amb determinades polítiques culturals.

En darrera instància, Abans, tot això era camp també es desplega a través d’una sèrie de seminaris previstos per la tardor, que tindran lloc en diferents centres d’art de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya (SPEAV), on es persegueix difondre i obrir aquest debat de manera transversal, establint un diàleg entre artistes, crítics, escriptors i comissaris juntament amb investigadors de l’àmbit de la filosofia, la geografia, l’urbanisme i l’arquitectura.

Un projecte de l’Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA), a cura de Diana Padrón i Roc Domingo Puig. Amb la col·laboració de l’ACVIC Centre d’Arts Contemporànies de Vic, Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona, Centre d’Art La Panera de Lleida, Mèdol Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona, i l’OSIC (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) de la Generalitat de Catalunya. Disseny gràfic de Joana Capella Buendia.

Des de l’ACCA convidem a seguir aquesta investigació, això com els debats que en ella s’hi condensen, subscrivint-vos al magazín aquí.

 

 

 


(Cast.)

Antes, todo esto era campo es algo que seguro hemos escuchado en más de una ocasión. Quizá de regreso al pueblo de los abuelos, delante del nuevo shopping mall de 70.000 metros cuadrados que ha prometido acabar con el problema de la despoblación. Tal vez en aquellas vacaciones en una masía colindante a la macrogranja tecnologizada que defraudó nuestras expectativas de vivir una auténtica experiencia rural. Puede que incluso todo fuera campo antes de que ciertos análisis del territorio definieran esta compleja geografía posindustrial como exópolis, ciudad difusa o rururbanidad, pues es una evidencia que la urbanidad se extiende hoy más allá de las ciudades a través de las redes de comunicación tecnológica, la cibercultura y el propio mercado.

Sin duda la pandemia despertó una conciencia ecológica y una ensoñación por otros modos de vida más allá de la vida urbana: desde la búsqueda de una autenticidad enraizada en la vida rural, hasta la reivindicación de una economía preindustrial o la renovación de las ideas en torno al decrecimiento. Pero estas visiones podrían incurrir en cierta idealización o despolitización de la realidad de determinados contextos si no se tienen en cuenta procesos de territorialidad más complejos. A su vez, la apuesta por la descentralización de la producción y el consumo continúa siendo incapaz de resolver el problema de la despoblación y la articulación territorial, por lo que se presenta necesario preguntarnos por el papel crucial del arte, la esfera crítica y las políticas culturales en dicha coyuntura.

Por todo ello, el Programa de Formaciones ACCA 2022, se propone llevar a cabo una cartografía de la pluralidad de proyectos artísticos, curatoriales, gestión cultural y de pensamiento con vocación de descentralizar y articular el territorio que hayan tenido cierta relevancia en los últimos años, tanto en el contexto de Catalunya como en otros contextos. Mediante un magazín digital con un amplio abanico de colaboradores, y desde una imaginación policéntrica que cuestione la visión binaria entre ciudad y ruralidad, nuestra intención será analizar y debatir sobre la naturaleza compleja de los conceptos de ciudadanía y territorio en la actualidad, así como en torno a modos alternativos de producción y su correspondencia con determinadas políticas culturales.

En última instancia, Antes, todo esto era campo también se despliega a través de una serie de seminarios previstos para otoño, que tendrán lugar en diferentes centros de arte de la Red Pública de Centros y Espacios de Artes Visuales de Catalunya (SPEAV), donde se persigue difundir y abrir este debate de un modo transversal, estableciendo un diálogo entre artistas, críticos, escritores y comisarios junto a investigadores del ámbito de la filosofía, la geografía, el urbanismo y la arquitectura.

Proyecto de la Asociación Catalana de Crítica de Arte (ACCA), comisariado por Diana Padrón y Roc Domingo Puig. Con la colaboración de ACVIC Centre d’Arts Contemporànies de Vic, Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona, Centre d’Art La Panera de Lleida, Mèdol Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona, y OSIC (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) de la Generalitat de Catalunya. Diseño gráfico de Joana Capella Buendia.

Desde ACCA les invitamos a seguir esta investigación, así como los debates que en ella se condensan, con la suscripción del magacín aquí.