Formació

Formacions ACCA 2021. Programa de seminaris.

Davant el deteriorament de les relacions provocat per la cultura de l’autosuficiència, així com la seva acceleració durant l’últim any per les conseqüències socials de la pandèmia, l’esfera crítica, els feminismes i la cultura queer confirmen el que ja des de fa anys es pressentia com un necessari territori de debat, com són les polítiques de les cures, dels afectes i de l’emoció.  Des de les relacions íntimes i personals, a les relacions laborals, urbanes i amb el medi ambient, els discursos i pràctiques al voltant de les cures i l’hospitalitat estan tractant de trobar solucions urgents a la deterioració de la convivència i el maltractament institucional. Ni el affective turn ni la seva traducció en les pràctiques artístiques, la crítica d’art o la curadoria són una novetat, però de ben segur ara és el moment més oportú i urgent per reunir la pluralitat d’aportacions en aquesta línia.

Quan l’afecte esdevé cura és el programa de formació 2021 de l’ACCA, Associació Catalana de la Crítica d’Art en què, a més d’una sèrie de butlletins quinzenals on al llarg del curs intervenen diverses artistxs, crítixs, curadorxs i altres col·laboradorxs, manté un programa de seminaris entre diversos agents de l’àmbit del pensament, la crítica i el comissariat implicats en projectes orientats a les polítiques de les cures. Entenent els cures com aquells tipus d’accions que tenen per objectiu el sosteniment de les diferents formes de vida implicades en un context determinat, la intenció dels seminaris d’aquesta edició de Formacions ACCA serà també analitzar les pràctiques i polítiques culturals que contribueixen a cuidar i sostenir el teixit artístic.

La presentació dels ponents i la moderació del debat dels seminaris serà conduïda per Diana Padrón i Roc Domingo, responsables del projecte d’investigació i formació de l’ACCA d’enguany.

Atesos la situació generada amb la COVID-19, i seguint el  precedent de les Formacions 2020, tot el programa es desenvoluparà per mitjà de sessions en línia retransmeses en directe via la plataforma Youtube. En el programa hi trobareu l’enllaç per accedir a cada sessió.

Totes les sessions començaran a les 19 h i tindran una durada aproximada de 90 min.

L’assistència al programa és gratuïta i no requereix d’inscripció prèvia.

 

PROGRAMA

28 octubre

Amb Sally Mizrachi i Juan Guardiola

En aquesta sessió lxs convidadxs ens parlaran de la política de les cures en l’àmbit institucional, i la relació amb el vincle territorial, a partir de l’experiència situada en el seu context geogràfic específic. En el cas de Sally Mizrachi, com a coordinadora de l’espai lugar a dudas, un centre d’art contemporani situat a Cali, Colòmbia, fundat l’any 2003 juntament amb l’artista Oscar Muñoz; i, en el cas Juan Guardiola, a partir del seu pas per la direcció del Centre d’Art i Natura (CDAN) d’Osca, des del juny de 2016 al gener de 2021. Entre d’altres aspectes abordarem els de l’interès per aquests centres d’art en concret, així com la política de les cures entre una institució i el territori on es situa.

Sally Mizrachi és dissenyadora i gestora cultural, fundadora i coordinadora del Centre d’Art Contemporani lugar a dudas de Cali, Colòmbia.

Juan Guardiola és historiador i comissari independent, amb important experiència en el camp de la gestió artística i cultural de centres d’art.

Accedeix a la sessió fent click aquí.

 

25 novembre

Amb Beatrice von Bismarck i Bonaventure Ndikung

La intenció d’aquesta sessió és abordar la política de les cures des de la perspectiva de la teoria crítica i la pràctica comissarial. Per fer-ho comptarem amb el testimoni de Beatrice von Bismarck, amb la seva investigació a l’entorn del concepte d’hospitalitat; i per altra banda, també comptarem amb Bonaventure Ndikung, que ens parlarà de la seva darrera publicació The Delusions of Care (Archive Books, 2021), la culminació de tres llargs assajos que rumien les nocions de cura en la nostra contemporaneïtat i en la història. Aquesta sessió serà en anglès.

Beatrice von Bismarck és historiadora de l’art, comissaria i professora d’Història de l’Art, Cultura Visual i Cultures del Comissariat a l’Acadèmia d’Arts Visuals de Leipzig.

Bonaventure Ndikung és comissari i escriptor, fundador i director de SAVVY Contemporary (Berlín), i futur director de la Haus der Kulturen der Welt de Berlín.

Accedeix a la sessió fent click aquí.

 

14 desembre

Amb Juana Dolores i consonni

No hi ha transformació sense acció. Amb aquesta sessió lxs convidadxs ens parlaran d’activisme, feminismes i de tensions entre el discurs i la pràctica. En el cas de Juana Dolores a partir del seu treball en l’àmbit de l’escriptura i les arts; i en el cas de la cooperativa consonni, a partir dels més de 20 anys d’experiència editorial amb un espai cultural independent al barri bilbaí de San Francisco. Entre d’altres coses, aquesta sessió abordarà la pràctica de la política de les cures en la creació artística i la producció cultural contemporània, així com en l’àmbit de la militància.

Juana Dolores és escriptora i actriu, guanyadora de la 56a edició del Premi Amadeu Oller de poesia, i creadora de l’espectacle # JUANA DOLORES # *massa diva per a un moviment assembleari*.

consonni és una editorial amb un espai cultural independent a Bilbao. Produeix cultura crítica des de 1996. Està formada per un equip de 6 dones: Marta Alonso, Munts Brunet, Dina Camorino, Belén García, Maria Macia i María Mur Dean.

Accedeix a la sessió fent click aquí.

 

16 desembre

Amb Elvira Dyangani Ose i Alba Colomo

En aquesta sessió tractarem la política de les cures en el marc de les polítiques culturals i els programes públics, i insistirem en el marc de les institucions per reflexionar sobre el desplegament d’afectes en l’escena local i el públic on s’inscriuen. Per fer-ho comptarem amb Elvira Dyangani Ose  i Alba Colomo, recentment nominades directores del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i de la Fàbrica de Creació La Escocesa de Barcelona, respectivament. En aquesta sessió abordarem tant les expectatives i propòsits d’aquests nous projectes de direcció, com els treballs previs que han desenvolupat sobre la cura i la producció cultural.

Elvira Dyangani Ose és comissaria, directora del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), i exdirectora de SHOWROOM, un espai d’art contemporani ubicat a Londres.

Alba Colomo és treballadora cultural, directora de la Fàbrica de Creació La Escocesa de Barcelona, i cofundadora del col·lectiu i espai la Sala, amb seu a Nottingham (Anglaterra).

Accedeix a la sessió fent click aquí.

 


Cast.

Formaciones ACCA 2021. Programa de seminarios Cuando el afecto deviene cuidado.

Ante el deterioro de las relaciones provocado por la cultura de la autosuficiencia, así como su aceleración durante el último año por las consecuencias sociales de la pandemia, la esfera crítica, los feminismos y la cultura queer confirman lo que ya desde hace años se presentía como un necesario territorio de debate, como son las políticas de los cuidados, de los afectos y de la emoción. Desde las relaciones íntimas y personales, a las relaciones laborales, urbanas y con el medio ambiente, los discursos y prácticas alrededor de los cuidados y la hospitalidad están tratando de encontrar soluciones urgentes al deterioro de la convivencia y el maltrato institucional. Ni el affective turn ni su traducción en las prácticas artísticas, la crítica de arte o la curaduría son una novedad, pero ahora es quizás el momento más oportuno y urgente para reunir la pluralidad de aportaciones a esta línea.

Cuando el afecto deviene cuidado es el programa de formación 2021 de ACCA, Asociación Catalana de la Crítica de Arte en el que, además de una serie de doce boletines quincenales donde intervienen diversxs artistxs, críticxs, curadorxs y otrxs colaboradorxs, mantiene un programa de seminarios con un conjunto plural de agentes del ámbito del pensamiento, la crítica y el comisariado implicados en proyectos que se orientan a las políticas de los cuidados. Entendiendo los cuidados como aquellos tipos de acciones que tienen como objetivo el sostenimiento de las diferentes formas de vida implicadas en un contexto determinado, la intención de esta edición de Formaciones ACCA será también analizar las prácticas y políticas culturales que contribuyen a cuidar y sostener el tejido artístico.

La presentación de los ponentes y la moderación del debate de los seminarios estará conducida por Diana Padrón y Roc Domingo, responsables del proyecto de investigación y formación de la ACCA de este año.

Atendidos la situación generada con la COVID-19, y siguiendo el precedente de las Formaciones 2020, todo el programa se desarrollará por medio de sesiones en línea retransmitidas en directo vía la plataforma YouTube.

Todas las sesiones empezarán a las 19 h y tendrán una duración aproximada de 90 min.

La asistencia al programa es gratuita y no requiere de inscripción previa.

 

PROGRAMA

28 octubre

Con Sally Mizrachi y Juan Guardiola

En esta sesión lxs invitadxs nos hablarán de la política de los cuidados en el ámbito institucional, y su relación con el vínculo territorial, a partir de la experiencia situada en su contexto geográfico específico. En el caso de Sally Mizrachi, como coordinadora del espacio lugar a dudas, un centro de arte contemporáneo en Cali, Colombia, fundado en 2003 junto con al artista Oscar Muñoz; y, en el caso Juan Guardiola, a partir de su paso por la dirección del Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca, desde junio de 2016 a enero de 2021. Entre otros aspectos abordaremos el del interés por estos centros de arte en concreto, así como la política de los cuidados entre una institución y el territorio donde se sitúa.

Sally Mizrachi es diseñadora y gestora cultural, fundadora y coordinadora del Centro de Arte Contemporáneo lugar a dudas de Cali, Colombia.

Juan Guardiola es historiador y comisario independiente, con importante experiencia en el campo de la gestión artística y cultural de centros de arte.

Accede a la sesión con un click aquí.

 

25 noviembre

Con Beatrice von Bismarck y Bonaventure Ndikung

La intención de esta sesión es abordar la política de los cuidados desde la perspectiva de la crítica y la práctica comisarial. Para hacerlo contaremos con el testigo de Beatrice von Bismarck, con su investigación sobre el concepto de hospitalidad; y por otro lado, también contaremos con Bonaventure Ndikung, que nos hablará de su última publicación The Delusions of Care (2021), la culminación de tres largos ensayos que piensan las nociones del cuidado en nuestra contemporaneidad y en la historia. Esta sesión será en inglés.

Beatrice von Bismarck es historiadora del arte, comisaria y profesora de Historia del Arte, Cultura Visual y Culturas del Comisariado a la Academia de Artes Visuales de Leipzig.

Bonaventure Ndikung es comisario y escritor, fundador y director de SAVVY Contemporary en Berlín, y futuro director de la Haus der Kulturen der Welt de Berlín.

Accede a la sesión con un click aquí.

 

14 diciembre

Con Juana Dolores y consonni

No hay transformación sin acción. Con esta sesión lxs invitadxs nos hablarán de activismo, feminismos y de tensiones entre el discurso y la práctica. En el caso de Juana Dolores a partir de su trabajo en el ámbito de la escritura y las artes; y en el caso de la cooperativa consonni, a partir de los más de 20 años de experiencia editorial con un espacio cultural independiente en el barrio bilbaíno de San Francisco. Entre otras cosas, esta sesión abordará la práctica de la política de los cuidados en la creación artística y la producción cultural contemporánea, así como en el ámbito de la militancia.

Juana Dolores es escritora y actriz, ganadora de la 56ª edición del Premio Amadeu Oller de poesía, y creadora del espectáculo #JUANA DOLORES #demasiada diva para un movimiento asambleario*.

consonni es una editorial con un espacio cultural independiente en Bilbao. Produce cultura crítica desde 1996. Está formada por un equipo de 6 mujeres: Marta Alonso, Munts Brunet Navarro, Dina Camorino Bua, Belén García, Maria Macia y María Mur Dean.

Accede a la sesión con un click aquí.

 

16 diciembre

Con Elvira Dyangani Ose y Alba Colomo

En esta sesión trataremos la noción de los cuidados dentro el marco de las políticas culturales y los programas públicos, e insistiremos en el ámbito institucional para reflexionar sobre el despliegue de afectos en la escena artística local y los públicos donde se inscriben. Para hacerlo contaremos con Elvira Dyangani Ose y Alba Colomo, recientemente nombradas directoras del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y de la Fábrica de Creación La Escocesa de Barcelona, respectivamente. En esta sesión abordaremos tanto las expectativas y propósitos de estos nuevos proyectos de dirección, como los trabajos previos que han desarrollado sobre los cuidados y la producción cultural.

Elvira Dyangani Ose es comisaria, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), y exdirectora de SHOWROOM, un espacio de arte contemporáneo ubicado en Londres.

Alba Colomo es trabajadora cultural, directora de la Fábrica de Creación La Escocesa de Barcelona, y cofundadora del colectivo y espacio la Sala, con sede a Nottingham (Inglaterra).

Accede a la sesión con un click aquí.