Notícies

INFORMACIONS PRÀCTIQUES per a la Convocatòria pública de direcció de la Fàbrica i Centre de les Arts Contemporànies de Barcelona Fabra i Coats

ANUNCI sobre convocatòria del lloc de treball de Direcció 2 d’Innovació, Coneixement i Arts Visuals, adscrit a la Direcció de Cultura de Proximitat de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i destinat a la direcció de la Fàbrica i Centre de les Arts Contemporànies de Barcelona Fabra i Coats.

La Comissió de Govern, actuant per delegació de l’Alcaldessa, va aprovar en sessió celebrada el 10 de gener de 2019, la convocatòria i les bases específiques que han de regir la cobertura del lloc de treball de:

 

– Direcció 2 d’Innovació, Coneixement i Arts Visuals, adscrit a la Direcció de Cultura de Proximitat de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).

 

Les persones que desitgin participar a l’esmentada convocatòria hauran de presentar instància en el Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci.

 

Contra aquesta Resolució, d’acord amb el que estableix Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d’Alcaldia del 9 de novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l´endemà de la publicació de la Resolució al DOGC. Igualment les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Descarrega’t les bases aquí.

A instàncies d’algunes entitats professionals vinculades a l’art i la cultura contemporània (Associació Catalana de Crítics d’Art, Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya i Art Barcelona Associació de Galeries), l’ICUB aporta informació relativa a l’organització i planificació de la Fàbrica i Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats per tal de facilitar la redacció  del projecte per a la convocatòria  pública del lloc de treball de Direcció 2 d’innovació, coneixement i arts visuals, adscrit a la direcció de cultura de proximitat de l’institut de  cultura de Barcelona (ICUB) per a la direcció de la “FiC | Fàbrica i Centre de les Arts Contemporànies de Barcelona

 

PRESSUPOST

Pressupost total actual: 1.600.000€

Pressupost desglossat:

600.000€ programació d’exposicions i d’activitats.

1.000.000€ personal, funcionament ordinari i contractació de serveis:

– serveis de coordinació i producció d’exposicions i activitats, i del projecte Ordit.

– serveis de neteja, vigilància, informadors de sales i recepció

 

EQUIP ACTUAL

L’equipament consta d’un personal municipal intern amb un equip d’onze persones més el suport dels serveis jurídics i administratius del conjunt l’Icub. Aquest equip desenvolupa les tasques de coordinació, gestió, acompanyament a residents i projectes vinculats.

Tanmateix, des de l’ICUB s’ha impulsat l’ORDIT, projecte que es desenvolupa per a la facilitació de les relacions reproductives dels residents, la Fàbrica de creació, el Centre d’Art,  el conjunt del recinte, el barri de Sant Andreu i la ciutat des d’una perspectiva d’acció cultural comunitària.

 

Per a més informació i contacte:

fabraicoats@bcn.cat