Notícies

Convocatòria pública per cobrir la plaça de direcció de Lo Pati. Centre d’Art Terres de l’Ebre

Concurs públic per a la direcció de “Lo Pati”, Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, Amposta

1. Objecte del contracte

L’Ajuntament d’Amposta obre concurs públic per a proveir la plaça de direcció de LO PATI, CENTRE D’ART DE LES TERRES DE L’EBRE, que es detalla en els següents apartats.

2. Modalitat, durada del contracte i possibles pròrrogues

La modalitat del contracte és d’alta direcció.

La durada del contracte és de 4 anys, prorrogable a 2 més, renovables d’any en any, si s’escau.

La incorporació al lloc de treball serà a partir del dia 2 de gener de 2019.

El contracte serà a jornada completa. La retribució bruta anual serà de 32.307,17€.

3. Necessitat i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat del contracte i la justificació del procediment i dels criteris d’adjudicació estan acreditats en els següents punts.

4. Plec de clàusules tècniques

Per a participar en el concurs, les persones interessades han de presentar una instància genèrica sol·licitant la participació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, com a data màxima el dia 10 de desembre de 2018. Cal aportar la documentaciósegüent acompanyant la instància-sol·licitud:

Documentació:

 • Original i còpia del DNI.
 • Currículum Vitae on s’acrediti la formació, trajectòria i experiència professional, provada, en direcció artística en Arts Visuals.
 • Original i còpia de la titulació acadèmica mínima requerida i de les formacions al·legades en el currículum vitae.
 • Informe oficial de la vida laboral.
 • Certificat del nivell C1 de català o equivalent.
 • Els candidats que no hagin pogut acreditar tenir la titulació del nivell C1 hauran de superar la prova del seu coneixement, en cas de ser la persona seleccionada.

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds i documentació obligatòria: des de l’endemà de la publicació fins el dia 10 de desembre.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 11 de desembre.
 • Període d’al·legacions: de l’11 al 14 de desembre.
 • Publicació dels admesos definitius: 14 de desembre.
 • Realització de les proves: 17 de desembre.

Categoria:

La categoria del lloc de treball és A1-23.4, i depèn del Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta.

5. Preàmbul, antecedents i context

El Centre d’Art de les Terres de l’Ebre LO PATI, amb seu a Amposta, esdevé el nucli catalitzador de les iniciatives i els projectes en matèria d’arts visuals portats a terme a les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Es va inaugurar el 30 d’octubre de 2010. El 14 de desembre del mateix any va rebre la consideració de centre reconegut i adscrit a laXarxa de Centres d’Arts Visuals de CatalunyaÉs un equipament de l’Ajuntament d’Amposta que rep el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament de cultura i de la Diputació de Tarragona. El Centre d’art està ubicat al cor de la ciutat d’Amposta on antigament s’emplaçava el pati de les escoles públiques, aquesta referència explica l’origen de la marca “Lo Pati”. El centre disposa d’una superfície expositiva fixa de 584 m2.

6. Descripció de les prestacions i serveis del lloc de treball

Les funcions del lloc de treball són:

 • Elaborar el Pla d’actuació on es descriu i es desenvolupa la proposta artística i de gestió, així com la seva programació anual, exercint-ne la màxima responsabilitat d’acord amb els objectius municipals d’Arts Visuals i de LO PATI.
 • Definir i elaborar una programació de qualitat d’exposicions i activitats de la temporada d’Arts Visuals LO PATI, en coordinació amb altres programes d’art municipals i d’altres àmbits territorials, i d’Amposta.
 • Liderar l’equip de tècnics professionals adscrits a l’equipament per desenvolupar la proposta artística.
 • Conèixer, atendre i coordinar els altres responsables artístics i agents del sector, per tal de mantenir i ampliar les relacions entre ells.
 • Mantenir i augmentar la xarxa de contactes artístics i professionals, nacionals i internacionals, que nodreixen la programació i l’activitat d’Arts Visuals de la ciutat.
 • Estimular i encapçalar les activitats d’art contemporani que es produeixen en el territori d’influència.
 • Establir vies de col·laboració amb organismes públics, privats i el teixit cultural d’Amposta i Terres de l’Ebre. A més, amb entitats acadèmiques, educatives, així com mitjans de comunicació i difusió per donar a conèixer les activitats de les Arts Visuals i de Lo Pati.
 • Impulsar el projecte educatiu, pedagògic i de difusió de les Arts Visuals amb l’objectiu de crear nous públics i mantenir els existents.
 • Realitzar produccions pròpies, així com estimular i afavorir la producció artística local, del territori d’influència i d’artistes d’arreu, posant al seu abast els mitjans i recursos disponibles, d’acord amb les polítiques culturals.
 • Elaborari presentar una memòria anual, així com avaluar-ne el seu desenvolupament amb els tècnics i responsables de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Coordinar l’execució i fer el seguiment de totes les actuacions programades.
 • Supervisar l’elaboració i execució del pressupost de cadascuna de les actuacions programades en el marc del projecte i informar l’òrgan competent sobre totes les qüestions que tinguin incidència pressupostària.
 • Coordinar l’operativa de l’equip humà que participi en l’execució de cada actuació, per tal de donar resposta als objectius estratègics del projecte.
 • Efectuar el seguiment i la implementació dels objectius estratègics del projecte.
 • Participar i cooperar estretament en la preparació de projectes per a la Xarxa de Centres i Espais d’Arts Visuals a Catalunya, que impulsa el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 • Proporcionar en tot moment la informació que li sigui demanada en l’avaluació del grau d’ aconseguiment dels objectius i compromisos assolits.
 • Representar el Centre d’Art de les Terres de l’Ebre. Lo Pati en el més ampli ventall d’àmbits.

7. Requisits imprescindibles de les persones candidates

 • Titulació superior universitària: Història de l’Art / Belles Arts / o equivalent.
 • Presentar compulsades les titulacions de la formació especificada en el Currículum Vitae.
 • No haver estat separat, per expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • No trobar-se incurs en causes d’incapacitat o incompatibilitat, assenyalades als articles 36 i 37 del Reglament de Funcionaris d’Administració Local i Llei 53/84 sobre incompatibilitats de funcionaris al servei de les administracions públiques.

8. Tribunal avaluador

El tribunal estarà format per professionals de la gestió d’àrees culturals i de l’administració pública, amb la composició següent:

 • Conxita Oliver Cabestany, cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació Artística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 • Pilar Casas Rom, cap de l’Àrea de Cultura del SAC de la Diputació de Tarragona.
 • Maite Subirats Argentó, tècnica de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Verònica Arasa Gallego, tècnica de gestió de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta
 • Jaume Roselló Prats, psicòleg de l’Ajuntament d’Amposta.

Actuaran Conxita Oliver de presidenta, i Maite Subirats de secretària del Tribunal.

El Tribunal avaluarà totes les proves: el projecte artístic i de gestió, els mèrits al·legats al currículum vitae i l’entrevista personal. Es preveu poder realitzar totes les proves i la seva avaluació el dia 17 de desembre. En cas que no sigue possible, es comunicarà als aspirants quan es farà l’entrevista, per a tots aquells que superen la primera prova.

9. Fase de concurs i criteris de valoració

Consistirà en l’examen i la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, fins a un màxim de 100 punts, i s’efectuarà assignant a cadascun d’ells els punts que els hi correspongui de conformitat amb l’escala següent:

 

9.1. Projecte artístic i de gestió del Centre per a un any (fins a 80 punts), per al qual els aspirants comptaran amb 3 hores per elaborar-lo, d’acord amb els apartats i criteris de valoració següents:

 1. Projecte. Línies de planificació i organització de LO PATI CENTRE D’ART DE LES TERRES DE L’EBRE, valorant especialment l’originalitat i la capacitat d’innovació. (20 punts)
 2. Activitat. Proposta d’objectius i estratègies de la programació per a LO PATI, així com de les activitats a realitzar. (25 punts)
 3. Públics. Capacitat del projecte de captació i fidelització de públics. (15 punts)
 4. Relacions. Projecte de relacions de LO PATI en els diferents territoris. (10 punts)
 5. Pressupost. Idoneïtat del projecte respecte al pressupost que es destinarà a l’execució del mateix. (5 punts)
 6. Recursos. Proposta d’obtenció de recursos adients. (5 punts)

Els aspirants han de superar la prova amb un mínim de 50 puntsper poder passar a les següents fases de valoració.

9.2 Valoració de mèrits (fins a 20 punts), amb els següents criteris de valoració:

La primera fase de la valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració de mèrits serà de 18 punts, d’acord amb els següents criteris:

Formació (fins a un màxim de 8 punts)

 • Titulacions acadèmiques relacionades amb les prestacions objecte del contracte, (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 4 punts, segons el següent barem:
  • Llicenciatura o graus……………………………………… 2,5 punts
  • Diplomatura………………………………………………….. 2 punts
  • Màsters ………………………………………………………… 1,5 punts
  • Postgraus ……………………………………………………… 1 punt
 • Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit de la gestió cultural, fins a un màxim de 4 punts, segons l’escala següent:
  • Per cursos de 8 a 25 hores, 0’15 punts per curs.
  • Per cursos de 26 a 50 hores, 0’25 punts per curs.
  • Per cursos de 51 a 100 hores, 0’4 punts per curs.
  • Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,5 punts per curs.

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores, s’incrementarà 0,20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

Experiència professional (fins a un màxim de 10 punts)

 • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats a direcció d’àrees o equipaments culturals: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 7 punts.
 • En llocs de treball en empreses privades vinculats a direcció d’àrees o equipaments culturals: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 3 punts.

9.3. Entrevista personal (fins a 2 punts), amb els següents criteris de valoració:

Una vegada feta la valoració dels mèrits per part del tribunal, les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició seran convocades a una entrevista personal, de caràcter obligatori.

Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors:

Motivació per la professió; comunicació; flexibilitat i capacitat d’adaptació; capacitat d’anàlisi i presa de decisions; i capacitat d’innovació. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

La puntuació màxima serà de 2 punts.

En cas que es consideri necessari el Tribunal es reserva del dret de realitzar un psicotècnic.

 

Amposta, 26 de novembre de 2018

 

Per a més informació, cliqueu aquí.