Notícies

Cens d’artistes de Catalunya

En el marc de la declaració de la cultura com a bé essencial, es crea el Cens d’artistes de Catalunya que ha de servir per donar resposta a les necessitats dels professionals del sector, i definir noves polítiques públiques de l’àmbit cultural.

El Cens d’artistes de Catalunya constitueix un primer instrument de treball per conèixer millor els artistes i creadors del país. La recollida de les dades ens permetrà, posteriorment, emprendre un treball exhaustiu de diagnosi del sector i d’avaluació de les mancances que pateix. Amb aquesta informació, es podran definir estratègies i directrius per planificar accions concretes que millorin les condicions professionals dels artistes i treballadors de la cultura.

El Cens d’artistes de Catalunya, té per objecte identificar el nombre d’artistes que resideixen a Catalunya i hi exerceixen la seva activitat amb caràcter professional en els diversos àmbits del sector cultural, com a eina de treball del Departament de Cultura per poder conèixer la situació real del sector i concretar l’impacte de les polítiques públiques adreçades a la comunitat artística. Així mateix, la informació agregada del Cens ha de servir per fonamentar accions que permetin millorar les condicions professionals dels artistes, definir les diferents professions al voltant del món de la cultura i qualsevol altre mesura que es consideri necessària en interès dels artistes professionals.

Poden sol·licitar la inscripció en el Cens les persones físiques que compleixin els requisits següents:

a) Tenir la condició d’artista.

Als efectes d’aquest Cens, es considera “artista” tota persona que crea o que participa per la seva interpretació, realització o execució en la creació o la recreació d’una obra artística, que considera aquesta creació-participació un element essencial de la seva vida, que contribueix així a desenvolupar l’art i la cultura, i que és reconeguda o demana ser reconeguda com a artista, hagi entrat o no en una relació de treball o en una altra forma d’associació.

b) Tenir la residència habitual a Catalunya.

c) Desenvolupar l’activitat artística directament i per compte propi, o mitjançant una societat en la seva condició de soci, comuner, partícip, associat o similar, o com a assalariat en virtut d’un contracte laboral, i amb independència que l’activitat es desenvolupi de manera intermitent, periòdica o no regular, a temps complet o parcial, per temporades o de manera continuada.

d) Tenir experiència professional mínima d’un any en el sector cultural corresponent.

L’experiència professional mínima es considera acreditada sempre que l’artista estigui donat d’alta a l’associació professional i/o sindicat propi reconeguts pel CoNCA. En el cas que no existeixi cap associació professional i/o sindicat o que l’artista hagi optat voluntàriament per no donar-se d’alta en cap d’elles, serà requisit imprescindible acreditar els mateixos requisits que l’associació i/o sindicat afí a la seva activitat artística exigeixi en els seus estatuts i, en defecte d’això, aquells que el CoNCA, i de forma objectiva,  estableixi per a cada activitat o manifestació artística de la qual es tracti.

e) Tenir la voluntat de seguir desenvolupant l’activitat amb caràcter permanent i habitual.

f) Tenir ingressos procedents de l’activitat artística en els percentatges mínims següents: del 15% dels ingressos totals obtinguts els darrers tres anys, en el cas de creadors i creadores, o del 15% dels ingressos totals obtinguts el darrer any, en el cas de la resta d’artistes, sempre que en tots dos casos no siguin inferiors al 15% del salari mínim interprofessional.

Excepcionalment, poden sol·licitar la inscripció en el Cens aquelles persones físiques residents a Catalunya que, tot i que no compleixin algun dels requisits anteriors, gaudeixin d’un reconeixement social indiscutible com a artistes, per la seva trajectòria professional o aportació a la creació artística.

Per a més informació i per sol·licitar la inscripció al cens premeu aquí.