Notícies

Bases de la convocatòria, per la cobertura, mitjançant el sistema de concurs, del lloc de treball de director/a artístic/a del Centre d’Art Contemporani de Girona

És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal en el règim d’alta direcció pel període de quatre anys, d’un/a tècnic/a superior per realitzar la direcció artística del Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona mitjançant el sistema de concurs. La jornada laboral serà de 40 hores setmanals distribuïdes d’acord amb les necessitats del servei, i les retribucions les corresponents a la categoria A1 nivell 26.   

La retribució anual serà de 53.103,15 euros bruts, distribuïts en 14  mensualitats.  

La durada del contracte serà per un període de quatre anys a comptar des de la data de contractació, i podrà prorrogar-se aquest contracte per mutu acord de les parts manifestat de forma expressa dos mesos abans de la finalització del contracte per un termini màxim addicional de 2 anys. 

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils des de la publicació de les bases en el DOG.   

Descarrega les bases aquí.